ZPAV - O Nas ZPAV - Opłaty za Muzykę ZPAV - Muzyka a Prawo ZPAV - Bestsellery i Wyróżnienia ZPAV - Nagroda Muzyczna Fryderyk ZPAV - Dla Firm Muzycznych

Związek Producentów Audio-Video :: Aktualności

17 maja 2024 r.

Stanowisko ZPAV w sprawie przyjęcia przez rząd projektu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Stanowisko ZPAV w sprawie przyjęcia przez rząd 14 maja br. projektu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, mającego na celu implementację unijnej Dyrektywy DSM - w związku z przekazaniem projektu ustawy do Sejmu i wczorajszą publikacją na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Związek Producentów Audio-Video niezmiennie podkreśla, że ustawa ta stanowi bardzo ważny i długo oczekiwany krok na drodze do normalizacji zasad korzystania z treści kreatywnych w środowisku cyfrowym. Jednocześnie ZPAV zaznacza, że przy okazji implementacji Dyrektywy UE, nie należy wprowadzać do ustawy dodatkowych, nie wynikających z dyrektywy przepisów, wbrew rozwiązaniom powszechnie stosowanym w UE i wbrew głosom wielu przedstawicieli polskiego rynku muzycznego: setek artystów, twórców, producentów muzycznych, wydawców i wielu innych grup rynku muzycznego. Wyprowadzałyby one Polskę na peryferia europejskiego i światowego rynku muzycznego, obniżając przy tym jego konkurencyjność i dynamikę rozwoju. Destabilizowałyby one rynek muzyczny na lata i zagrażały funkcjonowaniu wielu działających w nim i w sektorach pochodnych podmiotów.

W opinii ZPAV Rada Ministrów przyjęła rozwiązanie kompromisowe, które powinno zdecydowanie przyspieszyć proces implementacji Dyrektywy UE w parlamencie. Pozwoli to także na uniknięcie zapłaty wielomilionowych kar wynikających z 3 letniego opóźnienia we wdrożeniu unijnych przepisów w Polsce. Przedstawiony przez Radę Ministrów projekt ustawy, potwierdza jednoznacznie prawo artystów wykonawców do stosownego wynagrodzenia z tytułu eksploatacji utworów muzycznych w internecie,w tym w streamingu. Co niezwykle istotne, zostawia przy tym artyście wolność wyboru i decydowania o warunkach na jakich to wynagrodzenie powinno być wypłacane. Przyjęte przepisy nie ograniczają swobody artystów wykonawców do zawierania umów i indywidualnego negocjowania najbardziej korzystnych dla siebie warunków rozliczeń, co byłoby niemożliwe w przypadku pośrednictwa OZZ oraz w opinii ZPAV sprzeczne z Dyrektywą DSM oraz prawem UE. ZPAV z całą mocą podkreśla, że prawo artystów wykonawców do wynagrodzenia od lat jest w praktyce stosowane na rynku muzycznym w Polsce, tak samo jak w Europie i na świecie, inaczej niż miało to dotąd miejsce w sektorze audiowizualnym.

Co ważne dyrektywa UE nie wspomina w żadnym miejscu o pośrednictwie OZZ wykonawców utworów muzycznych w wypłacie artystom wynagrodzeń za streaming. OZZ byłaby zbędnym pośrednikiem, który nie wprowadziłby do systemu streamingu żadnej korzyści dla artysty. Wręcz przeciwnie, udział OZZ wydłużałby cały proces, bardziej go komplikował, w efekcie czego artyści otrzymaliby niższe tantiemy, a ich wypłata byłaby odsunięta w czasie. Samo pośrednictwo OZZ wygenerowałoby dla artystów straty na poziomie co najmniej 20-25%, a dodatkowo artyści i wszyscy uprawnieni – także twórcy i producenci, zostaliby obciążeni dodatkowymi kosztami wynikającymi ze zmiany sposobu rozliczeń przez serwisy.
Negatywnych konsekwencji dla całego polskiego rynku muzycznego mogłoby być znacznie więcej, dlatego ZPAV apelował o wykreślenie zapisów ujętych w uprzedniej wersji art. 86a, uznając te regulacje za zbędne, nadmiarowe i niekorzystne dla samych artystów, a także producentów, twórców i pozostałych uczestników rynku muzycznego. Jedynym faktycznym beneficjentem wprowadzenia tych niekorzystnych zmian byłyby organizacje zbiorowego zarządzania reprezentujące artystów wykonawców.

Z szacunkiem przyjmujemy decyzję rządu, w tym jedną z pierwszych decyzji nowej Pani Ministry Kultury, osoby z wieloletnim doświadczeniem w obszarze kultury. Decyzja ta pokazuje, że Pani Ministra doskonale rozumie różnice w specyfice poszczególnych sektorów kreatywnych, w tym m.in. ewidentne rozbieżności w funkcjonowaniu branży filmowej i muzycznej. Rozumiemy, że jest to wypracowany kompromis, który mimo różnicy zdań doceniamy.

* * * * * * *

Związek Producentów Audio Video (ZPAV) jest stowarzyszeniem producentów fonogramów i wideogramów muzycznych zrzeszającym ok. 90% rynku muzycznego w Polsce. Posiada zezwolenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zbiorowe zarządzanie prawami producentów fonograficznych. Od momentu powstania w 1991 r. ZPAV prowadzi działania na rzecz dynamicznego rozwoju rynku muzycznego w Polsce.

Jest grupą krajową Międzynarodowej Federacji Przemysłu Fonograficznego (IFPI), która zrzesza i reprezentuje światowy przemysł muzyczny (ponad 1400 firm z 66 krajów). ZPAV działa na forum legislacyjnym, współpracuje z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w dziedzinie ograniczenia naruszeń praw autorskich i pokrewnych, prowadzi szerokie działania edukacyjne i promocyjne wspierające rozwój rynku muzycznego, m.in. opracowuje Oficjalną Listę Sprzedaży (OLiS) i przyznaje wyróżnienia Złotych, Platynowych i Diamentowych Płyt.

Od 1995 r. ZPAV jest organizatorem Fryderyków – nagród muzycznych przyznawanych przez środowisko muzyczne: muzyków, autorów, kompozytorów, producentów muzycznych, dziennikarzy i branżę fonograficzną, zrzeszonych w Akademii Fonograficznej.


Designed by